FAQs Complain Problems

योजना फरफारकको लागी कुन कुन कागजात आवश्यक पर्दछ ?

१. योजना फरफारक गर्ने उपभोक्ता समितिको निर्णय ।

२. वडा समितिको सिफारिस ।

३. अनुगमन समितिको फरफारक गर्ने सिफारिसको निर्णय

४. योजना को फोटो  ( योजना सुरु, मध्य र सम्पन्न भएको को )

५. खर्च सार्वजानिक भेलाको उपस्थिति र विवरण फारम

६.प्राबिधिक को कार्यसम्पन्न विवरण

७. आवश्यक बिल भरपाई ( २० हजार भन्दा बढिको सामान खरिदमा अनिवार्य भ्याट बिल

८. निवेदन

अन्य जानाकारिको लागी सम्बन्धित योजना शाखा संग सम्पर्क गर्नु होला !