FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदन पेश गरेको दिन, सर्जिमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव र फाटका कर्मचारि
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कायालय
सेवा शुल्क: 
३५ - दिन सम्म निशुल्क र ३५ दिन नाघेमा रु २०० देखि ५०० सम्म
आवश्यक कागजातहरु: 

१ बाबु रआमाबो नागारिक्ता प्रमाण पत्र २ बिबाह दर्ता प्रमाण पत्र