नईन्द्र पारुहाङ्ग राई

फोन: 
9862121727

रक्त समूह : O+