ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हतुवागढ़ी गाउँपालिका को कार्यालयको आ.व. ०७५/०७६ राजपत्रमा प्रकासित ऐन कानुन, कार्यविधि, तथा निर्देशिका हरु ७५/७६ 08/24/2018 - 13:16 PDF icon 1 एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 2 education regulation final in preeti.docx2222.pdf, PDF icon 3 स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf, PDF icon 4 स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon 5. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon 6 एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 7.bipad byasthapan tatha sanchalan karyabidi.pdf, PDF icon 8. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf, PDF icon 9. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon 10. गाउपालिका प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका २०७5.pdf, PDF icon 11. गाउपालिका प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४.pdf, PDF icon 12. Gaaukaryapalikako meeting sambandhi karyabidhi.pdf, PDF icon 12. गाउपालिका प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४.pdf, PDF icon 13. Gaunpalikako Karyasampadan Niyamawali.pdf, PDF icon 14. karyabivajan niyamabali.pdf, PDF icon 15.pramanikaran karyabidi.pdf, PDF icon 16.गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon 17. गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf